Om företaget

grondals-logo-1000

Företagspresentation

Gröndals Gatu & Fasad AB startades 1996 som ett litet ambitiöst företag. Inte större än att ägaren själv var ute på fältet och arbetade. Det kundstyrda tänket finns fortfarande kvar och är en garanti för att de arbeten företaget lämnar efter sig håller absolut högsta kvalité. Vår målsättning är att ingen skall kunna utföra ett bättre arbete. Vi har en platt organisation med mycket korta beslutsvägar och sätter en ära i att vara våra kunder till lags. Vi har en rutinerad och välutbildad personal som är vana att arbeta med både stora och små kunder.   Vi har specialiserat oss på sanering, markrengöring, fasadrenovering och hydrofobering och har etablerat sig som ledande på den svenska marknaden. Gröndals Gatu & Fasad AB förfogar idag över 8 st flexibla arbetslag utrustade med den bästa mobila högtrycksutrustning som finns att tillgå. Vi har de kraftfulla maskinerna de rätta specialverktygen och en kunnig, utbildad och ansvarsfull personal en oslagbar kombination om man vill ha riktigt rent.

Miljö

Miljön angår oss alla, eftersom den i så hög grad påverkar vår livskvalité. Vi prioriterar miljön genom att välja miljövänliga metoder och genom att investera i moderna och högeffektiva utrustningar. Vi utgår alltid från de senaste rekommendationerna och riktlinjerna ex. Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikaler 2012-2016 när vi väljer rengöringsmedel och andra kemiska produkter. Detta gör att vi kan leverera effektivare och miljövänligare rengöring. Du kan ladda ner vår företagspresentation här.  

1. Företagets värderingar, policy mm.

MILJÖPOLICY

Gröndals Gatu & Fasadrengöring skall i all sin verksamhet arbeta för ett samhälle som är i harmoni med naturens kretslopp. Det innebär att vi i vår dagliga gärning alltid skall sträva efter att: Minska användandet av de ändliga resurserna. Bevara den biologiska mångfalden och den biologiska produktionsförmågan. Minimera användandet av konstgjorda och naturfrämmande produkter som ej kan brytas ner av naturen. Hushålla med alla resurser. Sträva efter att höja den egna kunskapsnivån och skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare. Sökandet efter kunskap skall främjas för att gradvis integrera miljötänkandet i hela arbetsprocessen. Skall i samverkan med beställare, leverantörer, konsulter och entreprenörer aktivt arbeta för att kreativt focusera miljöfrågorna. Du kan ladda ner vår miljöplan här.

KVALITETSPOLICY

Gröndals Gatu & Fasadrengörings helhetssyn på kvalitet omfattar såväl de produkter vi tillhandahåller som de tjänster vi utför. Genom kontinuerlig utveckling och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning samt en platt organisation med korta beslutsvägar där alla tar ansvar i samverkan, ser vi till att våra kunder får bästa möjliga slutprodukt. Vi får då nöjda kunder som återkommer. Du kan ladda ner vår kvalitetsplan här.

2. Verksamhetssystem.

Gröndals Gatu & Fasadrengöring startade sin nuvarande verksamhet 1996. Företaget arbetar med rengöring och ytbehandling och är specialiserade inom följande områden. Impregnering av betong Målning betong, rostskydd, trä Högtryckstvätt Blästring Klotterskydd Klottersanering Mögelsanering Tuggummiborttagning

ORGANISATION

Vd, miljö- och kvalitetsansvarig

  • Tobias Sjöberg 070-744 70 56

Arbetschef

  • Niclas Dombek 070-744 70 52

Arbetsledare

  • Thomas Schmidt 070-744 70 53

Kalkyl, ombud

  • Bo Bernholm 070-744 70 56
Ovanstående medarbetare, som är företagets nyckelpersoner, har alla arbetat i företaget mellan 14 – 16 år. I övrigt anlitas handplockad och utbildad personal. Detta borgar för att projektspecifika och/eller branschspecifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, enligt gällande kontraktshandlingar eller annan överenskommelse kommer att uppfyllas.

3. Kvalitets- och miljösystem.

Eget kvalitetsledningssystem som anknyter till SS-EN ISO 9001. Eget miljöledningssystem som anknyter till SS-EN ISO 14001. Och/ eller ansluter till beställarens egna system.

4. Egen kontroll.

Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete.

5. Arbetsmiljö, t.ex ordnings- och skyddsregler.

Arbetsberedning och riskanalys upprättas. Vi tillser att vår personal har erforderlig kunskap och behörighet om hur använda produkter hanteras i enlighet med säkerhetsdatablad. Vi skall uppfylla de arbetsmiljökrav som den samordningsansvarige ställer enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

6. Rutiner vid hantering av kemiska produkter m.m.

Vi skall förvara alla märkningspliktiga produkter som används i entreprenaden tillsammans med information om hantering vid eventuellt tillbud. Beställaren skall få säkerhetsdatablad för dessa produkter, vilka skall förtecknas och överlämnas senast i samband med entreprenadstart, om ej annat överenskommits. Dokumentationen skall överlämnas senast vid slutbesiktning. Vi skall dokumentera alla de märkningspliktiga produkter som används i byggnationen som klassas som miljöfarligt avfall i datasäkerhetsbladet, med avseende på mängd och lokalisering i byggnaden, om ej annat överenskommits. Dokumentationen skall överlämnas senast vid slutbesiktning. Vi skall vid miljöolycka alltid underrätta beställaren och kommunens miljökontor genast. Vid risk för utsläpp, läckage, brand eller explosion kontaktas räddningstjänsten. Vi skall enligt arbetsplatsens anvisningar omhänderta, sortera och transportera rivningsmassor, restprodukter, farligt avfall och annat avfall, alternativt enligt kommunens avfallsplan, eller avfalls- förordningen och annan gällande lagstiftning.

7. Registrering av varor som används i BASTA, Byggvarubedömning.

Vi väljer, så långt det är möjligt, att i första hand använda produkter som är registrerade i BASTA-registret, i andra hand produkter som är registrerade i BETA-registret. Vi undersöker f.n. möjligheten att som entreprenör registrera de produkter vi använder oss av.

8. MBL/UE 2000.

Företagets branschorganisation är SEKO. Vilket innebär: Att vi följer alla de lagar och förordningar som gäller inom Byggnads-, Anläggnings och Väg- och Banavtalets tillämpningsområde. Att vi är bundna till gällande kollektivavtal. Medbestämmandelagen (MBL). 1. Regler om information 2. Regler om förhandling Såväl informations- som förhandlingsreglerna innebär i första hand att vi som arbetsgivare har skyldighet gentemot kollektivavtalsbärande facklig organisation.

9. Utbildning av relevant personal (kurser/utbildningar.

För att bredda och fördjupa kompetensen inom företaget, får all vår personal genomgå fortlöpande utbildning inom våra olika verksamhetsområden.

10. Kostnadseffektiva produkter och metoder.

Vår strävan är att till våra kunder tillhandahålla en hög servicenivå, leverera bästa möjliga kvalitet till ett fördelaktigt pris. För att åstadkomma detta; ser vi till att våra inköp av varor och tjänster sker hos leverantörer som kan garantera en hög leveranssäkerhet kombinerat med ett konkurrensmässigt pris. Vi ser också till att hålla hög kvalitet på vår maskinpark och hela tiden förbättra och utveckla våra arbetsmetoder.

11. Provtagning.

Utförs enligt anvisningarna i AMA Anläggning LFB.311. Vid provtagning av skyddsimpregnerad betong uttas borrkärnor 50 mm. Minst tre borrkärnor per 1.000 m2, dock minst sex per objekt. Tagna prover överlämnas till ackrediterat laboratorium för kontroll av inträngningsdjup. Skriftlig rapport utfärdas därefter.

12. Hantering av droppskydd där det behövs.

I vissa fall, där man befarar att impregneringsvätska kan droppa okontrollerat, behövs ett droppskydd. Beroende på förutsättningarna på plats – specialkonstruerar vi ett lämpligt